Foto: Mikael Ogenvall

Lagen om insyn

Miljö, sociala frågor och affärsetik (ESG)

Grenland Rails strategi fokuserar på hållbarhet. Och vi tror att vår kompetens inom järnvägstransporter är nyckeln till en hållbar utveckling och arbetar systematiskt för att minska vår påverkan på den miljö där vi verkar. Samhället rör sig allt snabbare mot mer hållbara lösningar, och vi vill vara en partner på denna resa. Genom vårt bidrag till CO2-besparingar inom godstransporter på järnväg kommer vi att fortsätta att förbättra säkerheten, bedriva en exceptionellt bra verksamhet, genomföra kostnadsförbättringar och strategiska tillväxtinitiativ.

Våra värderingar är en del av vår hållbarhetsstrategi och utgör grunden för hur vi skapar mervärde för bolaget, våra kunder och samhället i stort. Vi ska vara inkluderande mot individer, andra företag och samhället i stort. En öppen och välkomnande attityd ska råda i hela organisationen. Vår förmåga att vara innovativa skall bidra till att trygga vår egen framtid, förbättra förhållandena i det lokala samhället och allmänt bidra till att skapa en positiv samhällsutveckling. En ansvarsfull attityd skall råda i organisationen på alla nivåer och i alla sammanhang.

I linje med detta har Grenland Rail Group åtagit sig att bedriva sin verksamhet i linje med fastställda hållbarhetsmål, som en del av det samhälle där vi verkar. Vi kommer också att tillhandahålla information om frågor som rör miljö, sociala frågor, arbetsmiljö, jämställdhet och icke-diskriminering, respekt för mänskliga rättigheter samt antikorruption och mutor - i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.


Affärsetik

Vår uppförandekod

Grenland Rails uppförandekod är utformad för att säkerställa att vi agerar i enlighet med våra värderingar och principer, både när det gäller affärspraxis och personligt beteende.

Vår uppförandekod innehåller praktisk vägledning för Grenland Rails chefer och medarbetare inom ett antal områden såsom rättvis konkurrens, antikorruption, personligt beteende, mänskliga rättigheter, uppmuntran och visselblåsarprocedurer. Riktlinjerna revideras årligen och antas av koncernens styrelse.

Utbildning och medvetandehöjande åtgärder

En viktig del i vårt etiska arbete är att se till att våra medarbetare både känner till nationella och internationella regler och har rätt attityder.

Olika kulturer kan ha olika attityder till gränserna för vad som är ett korrekt etiskt beteende. Vi fokuserar därför på att kommunicera Grenland Rails värderingar och ge god utbildning i etik och mänskliga rättigheter i vårt utbildningsprogram för medarbetare. Programmet baseras på e-learning och frågor som diskuteras vid professionella möten.

Etik diskuteras också på HSE-möten i den operativa delen av verksamheten och främjas genom att "föregå med gott exempel" i hela organisationen. Grenland Rail har årliga mål inom detta område, som både mäts och rapporteras som en del av vår ESG-rapportering.

Anmälan

På Grenland Rail strävar vi efter att vara en öppen arbetsplats med en ifrågasättande kultur. Vi uppmuntrar alla att säga ifrån och rapportera oacceptabla metoder, och vi arbetar för att skapa ett system för visselblåsning för anställda för att säkerställa efterlevnad av uppförandekoden. Detta inkluderar en digital visselblåsartjänst där det är möjligt att rapportera anonymt internt, och möjligheten att rapportera till oberoende tredje part externt.

Dessutom kommer vi att underlätta anonym rapportering av oönskade förhållanden inom Grenland Rail från externa organisationer.


Mänskliga rättigheter

Respekt för mänskliga rättigheter

Vår strategi

På Grenland Rail är vi fast beslutna att noga övervaka hälsa, välbefinnande och rättigheter för alla som berörs av vår verksamhet.

Mänskliga rättigheter är grundläggande rättigheter för alla människor i världen. Vi på Grenland Rail kan påverka de mänskliga rättigheterna genom vår roll som arbetsgivare, leverantör, inköpare och i samhället i stort.

Respekt för mänskliga rättigheter är en viktig del av företagets verksamhet, och de grundläggande principerna är inbäddade i våra värderingar och i vår policy för mänskliga rättigheter.

Vi stöder och respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter och ska bidra till att skydda dem. Vi åtar oss att bedriva vår verksamhet i enlighet med de tio principerna i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption samt FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Policyn för mänskliga rättigheter är integrerad i företagets värderingar om att vara ansvarstagande och inkluderande och i vår uppförandekod.

Hur vi arbetar

Kontinuerlig förbättring

I vårt arbete med mänskliga rättigheter strävar vi efter att ständigt förbättra våra resultat och vårt beteende. I detta avseende kommer vi kontinuerligt att stärka vårt arbete för att säkerställa mänskliga rättigheter och efterlevnad av den svenska transparenslagen.

Riskbaserad metod

Vi har införlivat riskhantering i våra affärsprocesser och beslut. Här bedömer vi både faktiska och potentiella negativa effekter på mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor i samband med vår verksamhet. Grenland Rail är en industriell tjänsteleverantör, främst inom järnvägsindustrin, med anställda i flera länder och många leverantörer över hela världen. Arbetsvillkor, säkerhet och hälsa är potentiella riskområden i vår bransch. När vi bedömer risker för mänskliga rättigheter använder vi externa landbedömningar och utför adekvata due diligence-processer för att förebygga sådana risker.

Grenland Rail har en omfattande leverantörskedja med många leverantörer och underleverantörer i flera länder. Vi prioriterar och genomför åtgärder i förhållande till våra riskbedömningar. Vi kommer även att fokusera på risker relaterade till personalleverantörer, med avseende på likabehandling och arbetsrätt.

Utbildning och medvetandehöjande åtgärder

Att säkerställa att våra medarbetare känner till nationella och internationella regler och har rätt attityder är grundläggande för Grenland Rails etiska arbete. Olika kulturer kan ha olika syn på vad som är ett korrekt etiskt beteende. Grenland Rail fokuserar på att kommunicera företagets värderingar och utbilda medarbetarna i etik och mänskliga rättigheter genom företagets utbildningsprogram. Detta inkluderar e-learning och frågor som diskuteras på professionella möten.

Etik diskuteras också på HMS-möten i den operativa verksamheten och främjas genom att "föregå med gott exempel" i hela organisationen. Årliga mål inom detta område både mäts och rapporteras som en del av vår ESG-rapportering.

Fokusområden

Grenland Rails policy för mänskliga rättigheter ger tydliga riktlinjer för hur vi ska bete oss för att säkerställa att vi respekterar mänskliga rättigheter, samt vad vi förväntar oss av våra leverantörer och andra partners. Våra viktigaste prioriterade områden är:

  • Säkra och trygga arbetsförhållanden Att erbjuda säkra och trygga arbetsförhållanden för alla som arbetar för Grenland Rail är en förutsättning för allt vi gör. Våra skickliga medarbetare levererar högkvalitativt arbete till våra kunder under ständigt föränderliga förhållanden runt om i världen, och det är vårt ansvar att säkerställa deras säkerhet. Våra initiativ inom hälsa, säkerhet och miljö återspeglas i vår filosofi om noll skador och olyckor, och HSE är en integrerad del i alla delar av vår verksamhet.
  • Leverantörsengagemang Våra leverantörer är viktiga supportrar och vi är fast beslutna att engagera dem i vårt engagemang för mänskliga rättigheter. Leverantörer som vill göra affärer med Grenland Rail måste upprätthålla höga standarder för hälsa, säkerhet och trygghet. Dessutom måste leverantörerna ha en inställning till mänskliga rättigheter som överensstämmer med målen i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och FN:s Global Compacts tio principer för ansvarsfullt företagande.

I takt med att vi gör framsteg på detta område förväntar vi oss också att våra leverantörer främjar vårt arbete med mänskliga rättigheter över tid. Här förväntar vi oss att våra leverantörer engagerar sina respektive leverantörskedjor, med särskild uppmärksamhet på dem som är sårbara för negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Vi förväntar oss också att våra leverantörer är transparenta i detta arbete, i syfte att lära och förbättra för alla parter. I gengäld åtar vi oss att vara en öppen, tillgänglig och lyhörd partner.

Behandla alla med respekt

Grenland Rail ska se till att de som arbetar för oss, och de som påverkas av vår verksamhet, behandlas rättvist och utan diskriminering.

Våra kärnvärden är en del av vår hållbarhetsstrategi och vägleder oss i hur vi skapar värde för företaget, våra kunder och samhället i stort. Vi ska vara inkluderande mot individer, andra företag och samhället i stort. En öppen och välkomnande attityd ska råda i hela koncernen. Vår förmåga till nytänkande skall bidra till att trygga vår egen framtid, förbättra förutsättningarna för den lokala miljön och i övrigt bidra till att skapa en positiv samhällsutveckling. En ansvarsfull attityd skall råda i organisationen på alla nivåer och i alla sammanhang. Grenland Rail skall verka för ledarutvecklingsprogram som även betonar kommunikation och kulturell förståelse som viktiga ledaregenskaper.

Återkoppling

I samarbete med partners och leverantörer följer Grenland Rail upp och stödjer hanteringen av risker och resultat relaterade till säkerhet, trygghet, etik, integritet och hållbarhet. Detta omfattar även uppföljning av frågor som rör klimat och mänskliga rättigheter. Vi kräver också att våra leverantörer upprätthåller höga standarder för hälsa, säkerhet, antikorruption och miljöprestanda, och att de har ett förhållningssätt till mänskliga rättigheter i enlighet med målen i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Vi har också en öppen anmälningskanal där externa organisationer kan rapportera oönskade förhållanden i Grenland Rail.

Politik för mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är grundläggande rättigheter som gäller för alla människor i hela världen. Grenland Rail kan påverka de mänskliga rättigheterna genom sin roll som arbetsgivare, leverantör, inköpare och samhällsaktör.

Grenland Rail stöder och respekterar alla internationellt erkända mänskliga rättigheter och ska bidra till att säkerställa och skydda de mänskliga rättigheterna.

Grenland Rail åtar sig att bedriva sin verksamhet i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt FN:s Global Compact 10 principer om mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och antikorruption. Detta omfattar bland annat följande:

  • Respekt för föreningsfrihet och rätten att delta i kollektiva förhandlingar Grenland Rail respekterar rätten till mötesfrihet och föreningsfrihet, liksom rätten att delta i kollektiva förhandlingar och att bilda fackföreningar.
  • Förebygga modernt slaveri och tvångsarbete Grenland Rail är emot alla former av människohandel och tvångsarbete. Ingen ska utföra arbete för Grenland Rail om det inte baseras på frivilliga, genuina och öppna relationer utan någon form av psykiskt, fysiskt eller ekonomiskt tvång eller hot om straff eller sanktioner.
  • Undvik barnarbete Grenland Rail anställer inte barn under 15 år, eller under någon annan lagstadgad minimiålder om den är högre. För personer under 18 år ska Grenland Rail säkerställa att de inte utför farligt arbete eller arbete som påverkar deras obligatoriska skolgång.
  • Behandla alla med respekt Grenland Rail accepterar inte någon form av diskriminering på grund av till exempel kön, ras, hudfärg, religion, etnicitet, civilstånd, sexuell läggning, politisk övertygelse, fackföreningstillhörighet, nationalitet, hälsotillstånd, nedsatt arbetsförmåga eller ålder.

Grenland Rails policy för mänskliga rättigheter är inbäddad i företagets värderingar om att vara ansvarstagande och inkluderande och i linje med företagets strategi för hållbarhet och socialt ansvar.

Grenland Rail genomför riskbaserade due diligence-bedömningar där negativ påverkan på grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsvillkor identifieras och bedöms. Vi ser till att lämpliga åtgärder vidtas för att stoppa, förhindra eller mildra negativ påverkan. Om vi har orsakat eller bidragit till en negativ påverkan på sådana mänskliga rättigheter, kommer vi att säkerställa eller samarbeta för att återställa och kompensera.

Grenland Rails fokusområden är att säkerställa trygga, hälsosamma och säkra arbetsförhållanden och en ansvarsfull leveranskedja.

Grenland Rail kräver att företagets leverantörer respekterar samma principer för mänskliga rättigheter som gäller på Grenland Rail. Detta är en del av bolagets arbete med att godkänna och följa upp leverantörer.

Mänskliga rättigheter omfattas av företagets etiska riktlinjer, som gäller för alla anställda, entreprenörer, konsulter eller andra som agerar på uppdrag av Grenland Rail. Krav ställs och utbildning ges för att säkerställa att alla följer dessa.

Grenland Rail kommer kontinuerligt att arbeta för att stärka sitt arbete med att säkerställa mänskliga rättigheter och vara öppen med detta.