Foto: Mikael Ogenvall

Åpenhetsloven

Miljø, sosiale og forretningsetiske forhold (ESG)

Grenland Rail sin strategi setter bærekraft i fokus. Og vi mener at vår kompetanse fra transport på jernbane er selve nøkkelen til bærekraftig utvikling og jobber systematisk for å redusere vår påvirkning i miljøet vi opererer i. Samfunnet beveger seg raskere mot mer bærekraftige løsninger, og vi har som mål å være en partner på denne reisen. Gjennom vårt bidrag til CO2 besparelser ved godstransport på jernbane, vil vi fortsette å forbedre sikkerheten, drive eksepsjonelt godt, iverksette kostnadsforbedringer og strategiske vekstinitiativer.

Verdiene våre er en del av bærekraftstrategien og ligger til grunn for måten vi skaper merverdi for selskapet, kundene og samfunnet ellers. Vi skal være inkluderende overfor enkeltmennesker, andre bedrifter og samfunnet som helhet. En åpen og imøtekommende holdning skal råde i hele organisasjonen. Vår evne til å være innovativ skal bidra til å ivareta vår egen fremtid, bedre forhold i nærmiljøet og generelt bidra til å skape positiv samfunnsutvikling. En ansvarlig holdning skal råde i virksomheten på alle nivåer og i alle sammenhenger.

I tråd med dette er Grenland Rail konsernet forpliktet til å drive virksomheten i tråd med etablerte bærekrafts mål, som en del av samfunnet vi opererer i. Vi vil også gi informasjon om saker knyttet til miljø, sosiale spørsmål, arbeidsmiljø, likestilling og ikke-diskriminering, respekt for menneskerettigheter, og anti-korrupsjon og bestikkelser – i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.


Forretningsetikk

Våre etiske retningslinjer

Grenland Rail sine etiske retningslinjer er laget for å sikre at vi handler i samsvar med våre verdier og prinsipper, både når det gjelder forretningspraksis og personlig adferd.

Våre etiske retningslinjer inneholder praktisk veiledning for Grenland Rail sine ledere og ansatte på en rekke områder som rettferdig konkurranse, antikorrupsjon, personlig adferd, menneskerettigheter, oppfordring og rutiner for varsling. Retningslinjene revideres årlig og vedtas av konsernets styre.

Opplæring og bevisstgjøring

Et viktig element i vårt etiske arbeid er å sikre at våre ansatte både er kjent med nasjonale og internasjonale regler og har de riktige holdningene.

Ulike kulturer kan ha ulike holdninger til grensene for hva som er korrekt etisk adferd. Derfor fokuserer vi på å formidle Grenland Rail sine verdier og gi god opplæring i etikk og menneskerettigheter i vårt opplæringsprogram for ansatte. Programmet baseres på E-læring og problemstillinger som drøftes på fagsamlinger.

Etikk diskuteres også på HMS-møtene i den operative delen virksomheten og fremmes ved å «gå foran med et godt eksempel» i hele organisasjonen. Grenland Rail har årlige mål på dette området, som både måles og rapporteres som en del av vår ESG-rapportering.

Varsling

I Grenland Rail har vi som mål å være en åpen arbeidsplass med kultur for å stille spørsmål. Vi oppfordrer alle til å si ifra og varsle om mulig uakseptabel praksis, og jobber for et varslingsregime for ansatte for å sikre etterlevelse av de etiske retningslinjene. Dette inkluderer en digital varslingstjeneste hvor det er mulig å varsle anonymt internt, og mulighet for å varsle til uavhengige tredjeparter eksternt.

I tillegg skal vi legge til rette for at eksterne aktører kan varsle anonymt om uønskede forhold i Grenland Rail.


Menneskerettigheter

Respekt for menneskerettighetene

Vår tilnærming

I Grenland Rail er vi opptatt av å følge nøye med på helsen, velferden og rettighetene til alle som berøres av vår virksomhet.

Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter for alle mennesker i verden. I Grenland Rail kan vi påvirke menneskerettighetene gjennom vår rolle som arbeidsgiver, leverandør, innkjøper og i samfunnet generelt.

Å respektere menneskerettighetene er avgjørende for selskapets aktivitet, og de grunnleggende prinsippene er innlemmet i våre verdier og i vår menneskerettighetspolitikk.

Vi støtter og respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og skal bidra til å beskytte disse. Vi er forpliktet til å drive virksomheten vår i samsvar med de ti prinsippene i FNs Global Compact om menneskerettigheter, arbeidskraft, miljø og antikorrupsjon og FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter. Menneskerettighetspolitikken er integrert i selskapets verdier for å være ansvarlig og inkluderende og i våre etiske retningslinjer.

Hvordan vi jobber

Kontinuerlig forbedring

I vår menneskerettighetsinnsats tilstreber vi kontinuerlig forbedring av våre prestasjoner og atferd. Her vil vi kontinuerlig styrke vårt arbeid for å sikre menneskerettigheter og etterlevelse av den norske Åpenhetsloven.

Risikobasert tilnærming

Vi har innlemmet risikostyring i våre forretningsprosesser og beslutninger. Her vurderer vi både faktiske og mulige negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til virksomheten vår. Grenland Rail er en industriell tjenesteleverandør, hovedsakelig innen jernbaneindustrien, med ansatte i flere land og mange leverandører over hele verden. Arbeidsforhold, sikkerhet og helse er mulige risikoområder i vår bransje. I vurderinger av menneskerettsrisikoer bruker vi eksterne landvurderinger og vi utfører tilstrekkelige due diligence-prosesser for å forhindre slike risikoer.

Grenland Rail har en omfattende forsyningskjede med mange leverandører og underleverandører i flere land. Vi gjør prioriteringer og tiltak i forhold til våre risikovurderinger. Vi vil også sette søkelys på risiko knyttet til personell leverandører, med hensyn til likebehandling og arbeidstakerrettigheter.

Opplæring og bevisstgjøring

Å sikre at våre ansatte er kjent med nasjonale og internasjonale regler og har de riktige holdningene er grunnleggende i Grenland Rails etiske arbeid. Ulike kulturer kan ha ulike syn på hva som er korrekt etisk opptreden. Grenland Rail setter søkelys på å formidle selskapets verdier og gi opplæring til ansatte i etikk og menneskerettigheter gjennom selskapets opplæringsprogram. Dette inkluderer E-læring og problemstillinger som drøftes på fagsamlinger.

Etikk diskuteres også på HMS-møtene i den operative virksomheten og fremmes ved å «gå foran med et godt eksempel» i hele organisasjonen. Årlige mål på dette området både måles og rapporteres som en del av vår ESG-rapportering.

Fokusområder

Grenland Rail sin menneskerettighetspolitikk gir tydelige føringer på hvordan vi skal oppføre oss for å sikre at vi respekterer menneskerettighetene, i tillegg til hva vi forventer av våre leverandører og andre samarbeidsparter. Våre viktigste prioriteringsområder er:

  • Trygge og sikre arbeidsforhold Å sørge for trygge og sikre arbeidsforhold for alle som jobber for Grenland Rail er en forutsetning for alt vi gjør. Våre dyktige medarbeidere leverer arbeid av høy kvalitet til våre kunder under stadig skiftende forhold rundt om i verden, og det er vårt ansvar å ivareta sikkerheten deres. Våre helse-, sikkerhets- og miljøinitiativer gjenspeiles i vår null-filosofi i fht. skader og ulykker og HMS er et integrert element i alle deler av virksomheten.
  • Leverandørengasjement Våre leverandører er viktige støttespillere, og vi er forpliktet til å engasjere dem i menneskerettighetsforpliktelsen. Leverandører som ønsker å gjøre forretninger med Grenland Rail må opprettholde høye standarder for helse, trygghet og sikkerhet. I tillegg skal leverandørene ha en tilnærming til menneskerettigheter som er i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Etter hvert som vi utvikler oss på dette området, forventer vi også at våre leverandører skal fremme menneskerettighetsinnsatsen over tid. Her forventer vi at våre leverandører engasjerer sine respektive forsyningskjeder, og tar spesielt hensyn til de som er sårbare for uønskede menneskerettighetspåvirkninger. Vi forventer også at våre leverandører er åpne i dette arbeidet, med mål om læring og forbedring for alle parter. Til gjengjeld forplikter vi oss til å være en åpen, tilgjengelig og lydhør samarbeidspart

Behandle alle med respekt

Grenland Rail skal sørge for at de som jobber for oss, og de som er påvirket av vår virksomhet, behandles rettferdig og uten diskriminering.

Våre kjerneverdier er en del av vår bærekraftstrategi, og er veiledende for måten vi skaper verdier for selskapet, kundene og samfunnet ellers. Vi skal være inkluderende overfor enkeltmennesker, andre bedrifter og samfunnet som helhet. En åpen og imøtekommende holdning skal råde i hele gruppen. Vår evne til å være innovativ skal bidra til å ivareta vår egen fremtid, bedre forhold for nærmiljøet og generelt bidra til å skape positiv samfunnsutvikling. En ansvarlig holdning skal råde i virksomheten på alle nivåer og i alle sammenhenger. Grenland Rail vil jobbe for lederutviklingsprogrammer som også framhever kommunikasjon og kulturell forståelse som viktige lederegenskaper.

Tilbakemelding

I samarbeid med partnere og leverandører følger Grenland Rail opp og støtter håndteringen av risiko og ytelse knyttet til trygghet, sikkerhet, etikk, integritet og bærekraft. Dette inkluderer også oppfølging av klima- og menneskerettighetsrelaterte spørsmål. Vi krever også at våre leverandører opprettholder høye standarder for helse, trygghet, sikkerhet, anti-korrupsjon og miljøprestasjoner, og at de har en tilnærming til menneskerettigheter i samsvar med målene i FNs veiledende prinsipper for virksomhet og menneskerettigheter.

Vi har også en åpen varslingskanal hvor eksterne aktører kan melde fra om uønskede forhold i Grenland Rail.

Menneskerettighetspolitikk

Menneskerettighetene er grunnleggende rettigheter som gjelder for alle mennesker i hele verden. Grenland Rail kan påvirke menneskerettigheter gjennom rollen som arbeidsgiver, leverandør, innkjøper og samfunnsaktør.

Grenland Rail støtter og respekterer alle internasjonale anerkjente menneskerettigheter og skal bidra til at menneskerettighetene ivaretas og beskyttes.

Grenland Rail forplikter seg til å drive virksomheten i samsvar med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og FNs Global Compact 10 prinsipper om Menneskerettigheter, Arbeidsliv, Miljø og Antikorrupsjon. Dette innebærer blant annet:

  • Respekt for foreningsfrihet og retten til å delta i kollektive forhandlinger Grenland Rail respekterer retten til forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet, samt retten til å delta i kollektive forhandlinger og til å danne fagforeninger.
  • Forhindre moderne slaveri og tvangsarbeid Grenland Rail er imot alle former for menneskehandel og tvangsarbeid. Ingen skal utføre arbeid for Grenland Rail dersom dette ikke er basert på frivillighet, reelle og åpne forhold uten noen form for psykisk, fysisk eller økonomisk tvang eller trussel om straff eller sanksjoner.
  • Unngå barnearbeid Grenland Rail ansetter ikke barn under 15 år, eller under annen lovbestemt minimumsalder dersom den er høyere. For personer under 18 år skal Grenland Rail sikre at de ikke utfører farlig arbeid eller arbeid som påvirker deres obligatoriske skolegang.
  • Behandle alle med respekt Grenland Rail aksepterer ikke noen form for diskriminering på grunnlag av eksempelvis kjønn, rase, hudfarge, religion, etnisitet, sivilstatus, seksuell legning, politisk overbevisning, fagforeningsmedlemskap, nasjonalitet, helsetilstand, nedsatt arbeidsevne eller alder.

Grenland Rail sin menneskerettighetspolitikk er innlemmet i selskapets verdier om å være ansvarlig og inkluderende og i tråd med selskapets strategi for bærekraft og samfunnsansvar.

Grenland Rail foretar risikobaserte aktsomhetsvurderinger der det kartlegges og vurderes negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi sørger for at det iverksettes egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. Dersom vi har forårsaket eller bidratt til negativ påvirkning av slike menneskerettigheter skal vi sørge for, eller samarbeide om gjenoppretting og erstatning.

Grenland Rail sine fokusområder er å sikre trygge, sunne og sikre arbeidsforhold og en ansvarlig leverandørkjede.

Grenland Rail stiller krav om at selskapets leverandører respekterer de samme menneskerettighetsprinsippene som gjelder i Grenland Rail. Dette er en del av selskapets arbeid med å godkjenne og følge opp leverandører.

Menneskerettigheter er omfattet av selskapets etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte, innleide, konsulenter eller andre som opptrer på vegne av Grenland Rail. Det stilles krav om og gis opplæring for å sikre at alle etterlever disse.

Grenland Rail vil kontinuerlig jobbe for å styrke arbeidet for å sikre menneskerettigheter og være åpen om dette.