Foto: Mikael Ogenvall

Etiske retningslinjer

1 Generelt

Grenland Rail sine etiske retningslinjer er laget for å sikre at vi handler i samsvar med våre verdier og prinsipper, både når det gjelder forretningspraksis og personlig adferd.

Våre etiske retningslinjer inneholder praktisk veiledning for Grenland Rail sine ledere og ansatte på en rekke områder som rettferdig konkurranse, antikorrupsjon, personlig adferd, menneskerettigheter, oppfordring og rutiner for varsling. Retningslinjene revideres årlig og vedtas av konsernets styre.

Innholdet i våre etiske retningslinjer skal være gjenkjennbart i vårt sikkerhet styringsdokumenter og reglementer.


2 Hvem omfattes av de etiske retningslinjene

De etiske retningslinjene gjelder for hele konsernet Grenland Rail med tilhørende datterselskaper og hver enkelt medarbeider, innleid personell, styret og personer som opptrer på vegne av Grenland Rail.
Våre retningslinjer er tatt inn i sikkerhetsstyringssystem, leverandørkontakter og arbeidskontrakter.


3 Etiske prinsipper

Vi skal:

  • Oppføre oss profesjonelt og med aktsomhet, redelighet og saklighet
  • Ivareta medvirkning og beslutningslojalitet
  • Opptre upartisk og ikke gi noen virksomheter eller enkeltpersoner urettmessige fordeler
  • Avstå fra handlinger som kan svekke tilliten til Grenland Rail og behandle alle vi kommer i kontakt med gjennom arbeidet med høflighet og respekt

4 Forventet atferd

4.1 Tillit og respekt

Du skal vise respekt for alle individer og bidra til et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av tillit, respekt, mangfold og toleranse.

4.2 Åpenhet og inkludering

Åpenhet er en viktig del av Grenland Rail sine arbeidsprosesser og involvering skaper tilhørighet og eierskap til beslutninger. Som et ledd i dette arbeidet er det viktig at det er:

  • Åpenhet for forskjellige meninger
  • Mulighet å gi ærlige tilbakemeldinger uten at det oppfattes som negativt
  • Åpent for konstruktiv kritikk, men med respekt for andres oppfatning
  • Åpenhet for å gi tilbakemelding uten frykt for represalier

Inkluderingskulturen er noe vi skaper sammen.

4.3 Likeverd

Din oppførsel og framferd reflekterer Grenland Rail og du skal ikke ha en framferd som har negativ innvirkning på personer, arbeidsmiljøet eller Grenland Rail. Dette omfatter blant annet enhver form for trakassering, mobbing og diskriminering basert på kjønn, seksuell legning, alder, etnisitet, religiøs overbevisning etc. Du skal også ha respekt for kulturelle forskjeller.

4.4 Rusmidler

Du skal ikke bruke eller oppmuntre andre til å bruke rusmidler på en måte som kan sette Grenland Rail, medarbeidere eller samarbeidspartnere i et uheldig lys. Ved alle Grenland Rail sine arrangementer der det blir servert alkohol, skal det alltid tilbys et alkoholfritt alternativ.

4.5 Konfidensialitet

Du skal alltid bevare absolutt taushet overfor uvedkommende om virksomhetsinterne forhold som du får kjennskap til ved å jobbe i Grenland Rail, samt behandle slik informasjon med forsiktighet også overfor andre medarbeidere i bedriften. Dette gjelder spesielt kunnskaper om interne anliggender i bedriften, hos bedriftens kunder og samarbeidspartnere.

4.6 Grenland Rail sin eiendom

Du skal beskytte Grenland Rail sin eiendom og eiendeler mot tap, skade og misbruk. Informasjon som er produsert og lagret på Grenland Rail sine IT-systemer, anses som Grenland Rail sin eiendom, og opphavsretten til våre dokumenter skal respekteres.

4.7 Spredning av informasjon

Du skal ikke bidra til å spre opplysninger som er egnet til å gi falske, uriktige eller villedende signaler, herunder spre rykter og/eller falske nyheter. Du skal aldri formidle sensitiv informasjon, innsideinformasjon eller konfidensiell informasjon til uvedkommende. Du skal heller ikke holde tilbake informasjon som er nødvendig for å oppnå en fullstendig, rettferdig og komplett vurdering av en sak eller hendelse.

4.8 Bærekraft

Du skal være bevisst de konsekvenser atferden din og beslutningene dine kan ha for miljøet, samfunnet og Grenland Rail sin økonomi.

4.9 Gaver

Du skal ikke ta imot gaver som kan ha innflytelse på beslutninger i Grenland Rail.

Du skal være varsom med å gi gaver til andre og holde deg innenfor beløpsgrensen for skattefrie gaver.


5 Oppfølging og ansvar

5.1 Forankring i ledelsen

Administrerende direktør har det overordnede ansvaret for de etiske retningslinjene.

Ledelsen skal gjennom ord, handlinger og lederstil ta ansvar for at vi tilstreber en felles forståelse av hva som er etiske prinsipper og forventet atferd i Grenland Rail.

Den enkelte leder har ansvar for å sikre at retningslinjene blir kjent innenfor sitt ansvarsområde og reagere ved brudd på retningslinjene.

5.2 Varsling

Du har alltid ansvar for og rett til å si ifra, dersom du oppdager brudd på Grenland Rail sine etiske retningslinjer.

Kritikkverdige forhold skal som utgangspunkt tas opp med nærmeste overordnede. Dersom forholdet knytter seg til denne lederen, eller andre forhold gjør det vanskelig å varsle til nærmeste overordnet, kan det varsles til verneombud, tillitsvalgt eller administrerende direktør.

Administrerende direktør har det endelige ansvaret for at interne varsler behandles og følges opp. Hvis varselet gjelder administrerende direktør skal styreleder kontaktes for videre oppfølging.

Om intern varsling ikke er naturlig for det saken gjelder, eller varslingen ikke fører fram, kan det varsles eksternt f.eks. til Arbeidstilsynet, politi eller annen myndighet.


6 Konsekvenser ved brudd på retningslinjene

Brudd på disse retningslinjene, kan medføre disiplinære tiltak eller oppsigelse.