Foto: Mikael Ogenvall

Etiska riktlinjer

1 Allmänt

Grenland Rails uppförandekod är utformad för att säkerställa att vi agerar i enlighet med våra värderingar och principer, både när det gäller affärspraxis och personligt beteende.

Vår uppförandekod innehåller praktisk vägledning för Grenland Rails chefer och medarbetare inom ett antal områden såsom rättvis konkurrens, antikorruption, personligt beteende, mänskliga rättigheter, uppmuntran och visselblåsarprocedurer. Riktlinjerna revideras årligen och antas av koncernens styrelse.

Innehållet i vår uppförandekod ska vara igenkännbart i våra dokument och föreskrifter för säkerhetsstyrning.


2 Vem omfattas av uppförandekoden?

Uppförandekoden gäller för hela Grenland Rail-koncernen och dess dotterbolag samt för varje enskild medarbetare, inhyrd personal, styrelse och personer som agerar på uppdrag av Grenland Rail.
Våra riktlinjer ingår i säkerhetsledningssystemet, leverantörskontakter och anställningsavtal.


3 Etiska principer

Det kommer vi att göra:

  • Uppträda professionellt och med noggrannhet, ärlighet och objektivitet
  • Säkerställa delaktighet och beslutslojalitet
  • agera opartiskt och inte ge någon organisation eller individ otillbörliga fördelar
  • Avstå från handlingar som kan äventyra förtroendet för Grenland Rail och behandla alla som vi kommer i kontakt med genom vårt arbete med artighet och respekt

4 Förväntat beteende

4.1 Förtroende och respekt

Du ska visa respekt för alla individer och bidra till en god arbetsmiljö som präglas av förtroende, respekt, mångfald och tolerans.

4.2 Öppenhet och inkludering

Öppenhet är en viktig del av Grenland Rails arbetsprocesser, och delaktighet skapar en känsla av tillhörighet och ägande av beslut. Som en del av detta arbete är det viktigt att det är:

  • Öppenhet för olika åsikter
  • Förmåga att ge ärlig feedback utan att det uppfattas som negativt
  • Öppen för konstruktiv kritik, men respekterar andras åsikter
  • Öppenhet för att ge feedback utan rädsla för repressalier

En inkluderande kultur är något vi skapar tillsammans.

4.3 Lika värde

Ditt beteende och uppförande återspeglar Grenland Rail och du får inte engagera dig i beteenden som har en negativ inverkan på människor, arbetsmiljön eller Grenland Rail. Detta inkluderar alla former av trakasserier, mobbning och diskriminering baserat på kön, sexuell läggning, ålder, etnicitet, religiösa övertygelser etc. Du måste också respektera kulturella skillnader.

4.4 Berusningsmedel

Du får inte använda eller uppmuntra andra att använda berusningsmedel på ett sätt som kan sätta Grenland Rail, anställda eller affärspartners i en ofördelaktig dager. Vid alla Grenland Rail-evenemang där alkohol serveras måste alltid ett alkoholfritt alternativ erbjudas.

4.5 Konfidentialitet

Du måste alltid upprätthålla absolut sekretess gentemot obehöriga personer om interna företagsfrågor som du får kännedom om genom att arbeta på Grenland Rail, och behandla sådan information med försiktighet gentemot andra anställda i företaget. Detta gäller i synnerhet kunskap om interna frågor inom företaget, företagets kunder och partners.

4.6 Grenland Rails egendom

Du måste skydda Grenland Rails egendom och tillgångar från förlust, skada och missbruk. Information som produceras och lagras i Grenland Rails IT-system betraktas som Grenland Rails egendom och upphovsrätten till våra dokument ska respekteras.

4.7 Spridning av information

Du får inte bidra till spridning av information som kan ge falska, felaktiga eller vilseledande signaler, inklusive ryktesspridning och/eller falska nyheter. Du får aldrig avslöja känslig information, insiderinformation eller konfidentiell information för obehöriga personer. Du får inte heller undanhålla information som är nödvändig för att få en fullständig, rättvis och fullständig bedömning av en fråga eller händelse.

4.8 Hållbarhet

Du måste vara medveten om vilka konsekvenser ditt beteende och dina beslut kan få för miljön, samhället och Grenland Rails ekonomi.

4.9 Gåvor

Du får inte ta emot gåvor som kan påverka beslut inom Grenland Rail.

Du bör vara försiktig när du ger gåvor till andra och hålla dig inom gränsen för skattefria gåvor.


5 Uppföljning och ansvar

5.1 Förankring i ledningen

VD har det övergripande ansvaret för uppförandekoden.

Genom ord, handling och ledarstil måste ledningen ta ansvar för att säkerställa att vi strävar efter en gemensam förståelse av etiska principer och förväntat beteende inom Grenland Rail.

Varje chef är ansvarig för att se till att riktlinjerna erkänns inom deras ansvarsområde och för att reagera på eventuella överträdelser av riktlinjerna.

5.2 Anmälan

Du är alltid ansvarig för och har rätt att säga ifrån om du upptäcker en överträdelse av Grenland Rails etiska riktlinjer.

Utgångspunkten är att kritikvärda förhållanden skall tas upp med närmaste chef. Om ärendet rör denne chef, eller om andra omständigheter gör det svårt att rapportera till närmaste chef, kan det rapporteras till skyddsombud, förtroendeman eller VD.

VD har det yttersta ansvaret för att interna anmälningar behandlas och följs upp. Om anmälan rör VD ska styrelsens ordförande kontaktas för vidare uppföljning.

Om intern underrättelse inte är naturlig i det aktuella ärendet, eller om underrättelsen är resultatlös, kan en extern underrättelse göras, t.ex. till Arbetsmiljöverket, polisen eller annan myndighet.


6 Konsekvenser av överträdelse av riktlinjerna

Brott mot denna policy kan leda till disciplinära åtgärder eller uppsägning.